Graphic

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์


" เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่าย สลักภัณฑ์ ลวดแปรรูป และเหล็ก ด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล ยึดหลักคุณธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน "พันธกิจ


  • ผลิตและจำหน่าย สลักภัณฑ์ ลวดแปรรูป และเหล็ก คุณภาพที่เชื่อถือได้

  • ให้บริการด้วยมาตราฐานระดับสากล

  • บริหารจัดการโดยทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว

  • รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยความเป็นธรรม


โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166