Graphic

ตำแหน่งงานว่างรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ผช.ผจก.ส่วนบรรจุ-ส่งออก
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2.วุฒิปริญญาตรี สาขา โลจีสติกส์ การจัดการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.มีภาวะผู้นำ 4.มีประสบการณืด้านส่งออก 5.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1. จัดเตรียมมาตรฐานการบรรจุแยกตามผลิตภัณฑ์ 1.1 มาตรฐานการบรรจุกล่อง-ลัง 1.2 มาตรฐานการบรรจุกระสอบ 1.3 มาตรฐานการบรรจุ-ส่งออก 1.4 มาตรฐานการบรรจุ DIY 2. ร่วมวิเคราะห์แผนกับผจก.ส่วนบรรจุ 3. มอบหมายงานให้กับพนักงาน แยกตามไลน์บรรจุ 4. ตรวจงานและติดตามงานมอบหมายประจำวัน 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 6. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 7. ควบคุม กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯและกฎ ความปลอดภัย 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงาน 9. สอนงานพนักงานใหม่และพนักงานย้ายหน่วยงาน ( OJT ) 10. ร่วมสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 11. จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 12. ติดตามผลหลังการฝึกอบรม 13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผจก.ส่วนบรรจุ
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1
เงินเดือน :
โครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
23 พฤศจิกายน 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
9 มกราคม 2564
สถานะของประกาศ :
ยังเปิดรับสมัครอยู่

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166