ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ผจก.ฝ่ายรับประกันคุณภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1.เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ , วิศวกรรมศาสตร์
3.เคยดำรงตำแหน่ง 3-5 ปี หรือเป็น ผช.ผจก.ฝ่ายมา 3-5 ปี
4.มีใบรับรองความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 -Certificate of ISO 9001
5.มีใบรับรองความรู้เรื่องระบบ ISO 16949 -Certificate of ISO 16949
6.มีใบรับรองความรู้ PPAP,APQP,MSA,SPC - Certificate of PPAP,APQP,MSA,SPC
7.มีความรู้เรื่องระบบ ISO/IEC17025
8.มีความรู้เรื่องระบบ ISO 14001
    ***หากท่านสนใจ มาสามารถส่งใบสมัคร มาที่ trinoot@bfcthai.com ***
    ***ทาง HR จะประสานงาน และแจ้งวันเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ให้ท่านทราบอีกครั้ง ***
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
1.กำหนดแผนงาน บริหารจัดการและควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของฝ่ายรับประกันคุณภาพ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 2.ปรับปรุงและพัฒนางานฝ่ายรับประกันคุณภาพ 3.ควบคุมงานทดสอบผลิตภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือวัด 4.บริหารจัดการและพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.บริหารจัดการงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 6.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้ มีจำนวนบุคคลากรประมาณ 32 คน 1.ผช.ผจก.ฝ่ายรับประกันคุณภาพ 1 คน 2.แผนก QAA-สอบเทียบเครื่องมือวัด (หัวหน้าแผนก + จนท.) 3.แผนก QAF -ตรวจสอบงานสำเร็จรูป (หัวหน้าแผนก + จนท.) 4.แผนก QAI -ตรวจสอบงานรับเข้า (หัวหน้าแผนก + จนท.) 5.แผนก QAW - ตรวจสอบงานระหว่างผลิต (หัวหน้าแผนก + จนท.)
สถานที่ปฎิบัติงาน :
*
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
27 สิงหาคม 2563
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
23 พฤศจิกายน 2563
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว