Graphic

รางวัลแห่งคุณภาพบริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าคุณภาพ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากมาตรฐานทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

1. ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน URS
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบัน URS
3. ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 : 2016 จากสถาบัน URS
4. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
5. มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะปู และลวด
  • ตะปู มอก.113-2526
  • ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ มอก. 194-2535
  • ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 747-2531
6. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(MDICP)


โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166