รางวัลแห่งคุณภาพ

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าคุณภาพ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากมาตรฐานทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


1. ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน SGS ของประเทศฝรั่งเศส
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จากสถาบัน URS
3. ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
4. มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะปู และลวด

  • ตะปู มอก.113-2526
  • ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ มอก. 194-2535
  • ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 747-2531

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
(MDICP)ISO 9001 : 2008


ISO 14001: 2004


Thailand’s Brand


มอก. 113-2526  
มอก. 194-2535 
มอก. 747-253