Graphic

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิตสกรู - น็อต, หมุดย้ำ, ตะปูคอนกรีต, ตะปูตอกไม้, ลวดผูกเหล็ก, ลวดคาร์บอนต่ำ กลาง สูง และ อัลลอยด์รีดเย็น, ลวดเหล็กกล้า คาร์บอนต่ำ รีดเย็น และลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต รีดเย็น บริษัทได้ตระหนักถึงการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการลูกค้า และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) เข้ามาใช้ในการบริหารงาน โดยมีนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

" คุณภาพมาตรฐาน ส่งมอบทันเวลา สิ่งแวดล้อมร่วมรักษา ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "


ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ


 • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • ลดการร้องเรียนลูกค้า
 • ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 • ควบคุมการจัดส่งให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ส่งเสริมการปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม • มีการป้องกันมลพิษ และ มลภาวะที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
 • อนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166