BSW (BFC)น็อตกิโลหัวกลมไม่ชุบ


BSW (BFC)น็อตกิโลหัวกลมชุบขาว


DIN 603สกรูหัวกลมคอสี่เหลี่ยมเกลียวครึ่ง


DIN 603สกรูหัวกลมคอสี่เหลี่ยมเกลียวยตลอด

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166