Graphic

การพัฒนาบุคลากร   บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนคำนึงถึงความรัก และความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ทั้งการให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากนั้น ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่มีความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน สังคมแวดล้อม อันจะเป็นจุดยืนที่สำคัญที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

   1. การพัฒนาความสามารถในการทำงาน
    1.1 แผนพัฒนาพนักงานพนักงานด้านการควบคุมคุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพ
    1.2 แผนพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

   2. การพัฒนาการทำงานเป็นทีม
    2.1 กิจกรรม Morning Talk
    2.2 กิจกรรม HR For Line Manager

   3. การพัฒนาด้านจิตใจ
    3.1 กิจกรรมเวทีแบ่งปันการเรียนรู้ ( BFC Forum )
    3.2 กิจกรรมนั่งสมาธิ

Tel.: +668 5384 2220 , +66 2312 6159-65 Fax. : +66 2312 6166