การพัฒนาบุคลากร

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนคำนึงถึงความรัก และความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ทั้งการให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากนั้น ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่มีความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน สังคมแวดล้อม อันจะเป็นจุดยืนที่สำคัญที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการทำงาน
1.1 แผนพัฒนาพนักงานพนักงานด้านการควบคุมคุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพ
1.2 แผนพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาการทำงานเป็นทีม
2.1 กิจกรรม Morning Talk
2.2 กิจกรรม HR For Line Manager

3. การพัฒนาด้านจิตใจ
3.1 กิจกรรมเวทีแบ่งปันการเรียนรู้ ( BFC Forum )
3.2 กิจกรรมนั่งสมาธิ