Graphic

ประวัติความเป็นมาของบริษัทบริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด

Graphic

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพมาตรฐาน , ส่งมอบทันเวลา, สิ่งแวดล้อมร่วมรักษา, ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ก่อตั้ง

นายกิตติ ก้องธรนินทร์

เริ่มก่อตั้ง

24 พฤษภาคม 2511

ประธานบริษัท

นายกิตติ ก้องธรนินทร์

กรรมการผู้จัดการ

นายสุเทพ ก้องธรนินทร์

ทุนจดทะเบียน

350 ล้านบาท

พื้นที่

70,000 ตารางเมตร

กำลังการผลิต

300,000 ตัน/ปี

พนักงาน

ประมาณ 500 คน

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง : เลขที่ 951/1 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0078-80 โทรสาร : 0-2294-3430

โรงงาน

ที่ตั้ง : เลขที่ 99/4 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2312-6159-65 โทรสาร : 0-2312-6166

ประเภทกิจการ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน็อต - สกรู, ตะปู, เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ, เหล็กลวดคาร์บอนสูง และสินค้าสะดวกใช้ในกลุ่มงานยึดจับทั่วไป งานก่อสร้าง และงานที่อยู่อาศัย

ตราสินค้า

สกรู - น็อต : BFC, KEF, ZIMMER, VEEBUS

ตะปูตอกไม้ : KS, หมี

ตะปูคอนกรีต : KS, LEO

รับรองคุณภาพการผลิต

ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน SGS (วันที่ 20 เมษายน 2556)

ISO 14001 : 2004 จากสถาบัน URS (วันที่ 11 กันยายน 2551)

โทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166