ประวัติส่วนตัวชื่อ :
นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์
เกิด :
25 สิงหาคม 2500 อายุ 61 ปี
ที่อยู่ :
23/1 ซ.ศูนย์วิจัย 2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :
0-2312-6159-65 มือถือ : 081-734-2929 E-mail : sutat@bfcthai.com
การศึกษา :
- Diploma. : Associate In Arts MONTGOMERY COLLEGE,M.D.,USA
- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน :

- ปี 2526 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้องสยามอุตสาหกรรม จำกัด
- ปี 2526 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
- ปี 2530 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟาสเทนเนอร์ อินดัสทรี จำกัด
- ปี 2539 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม เค เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2545 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยามาชินะ กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินโชะ เคแมค พรีซิชั่นพาร์ท(กรุงเทพ)จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ็ม.เค (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตรการอบรมประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรต่างๆ :

- หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง” รุ่นที่ 3” (สวปอ.มส.3)
- หลักสูตร “DCP (Director Certification Program)” รุ่น 148/2011
- โครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจ อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิศวกรรมสถาน
            แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการฝึกอบรม พัฒนานักอุตสาหกรรม IDP รุ่นที่ 1 โดยภาควิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยวิธีการสั่งจิตใต้สำนึก รุ่นที่ 20 สำนักเสริมศึกษาและบริการ สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “ข้อกำหนดพื้นฐานของระบบ ISO 14001 : 1996 โดย RWTUV
- หลักสูตร “การตรวจติดตามของระบบสิ่งแวดล้อมภายใน ISO 14001 : 2004” โดย RWTUV
- หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพในสำหรับมาตรฐานแรงงานไทยและสากล” โดย RWTUV
- หลักสูตร “ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001 : 2008” โดย RWTUV
- หลักสูตร “ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000” โดย RWTUV
- หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” (มส.) รุ่นที่ 3