Graphic

คณะผู้บริหาร
Graphic

นายกิตติ ก้องธรนินทร์

ประธานบริษัทGraphic

นายสุเทพ ก้องธรนินทร์

กรรมการผู้จัดการGraphic

นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์

รองกรรมการผู้จัดการGraphic

นายอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์

รองกรรมการผู้จัดการGraphic

ดร. ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศGraphic

นายสุเมธ เรืองอมรรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายGraphic

นายพงค์ธวัช ชินภาคพงศ์สุภา

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนGraphic

ดร. จักรพันธ์ มีโภคี

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการโทร: 08 5384 2220 , 0 2312 6159-65 แฟกซ์ : 0 2312 6166