คณะผู้บริหาร

นายกิตติ ก้องธรนินทร์
ประธานบริษัท
นายสุเทพ ก้องธรนินทร์
กรรมการผู้จัดการ
นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร์
รองกรรมการผู้จัดการ
นายอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์
รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมยุรี ดนัยกิตติกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นายสุเมธ เรืองอมรรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ดร. ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ต่างประเทศ
ดร. จักรพันธ์ มีโภคี
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
นายพงค์ธวัช ชินภาคพงศ์สุภา
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

เกี่ยวกับเรา