ใบสมัครงานพนักงานรายเดือน (หน้า 1)

* = จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายนี้

วันที่สมัคร :
สามารถเริ่มงานได้ :  
ตำแหน่งงานที่สมัคร : อัตราเงินเดือนที่ต้องการ :

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ : * ชื่อ-สกุล ภาษาไทย :
Prefix : * Name :
วัน เดือน ปีเกิด : อายุ :  ปี
น้ำหนัก : ก.ก. ส่วนสูง : ซ.ม.
สัญชาติ : เชื้อชาติ :
ศาสนา : บัตรประชาชนเลขที่ :
ออกให้วันที่ : วันหมดอายุ :
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี : บัตรประกันสังคมเลขที่ :
การรับราชการทหาร :  ผ่าการเกณฑ์ทหารแล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร  อื่นๆ
สถานภาพ :  โสด    สมรส    แยกกันอยู่    ไม่จดทะเบียน  จดทะเบียน    หม้าย  
ทะเบียนสมรสเลขที่ : วันที่จดทะเบียน :
ออกให้ที่ :
จำนวนบุตรทั้งหมด :  คน ชาย :  คน
หญิง :  คน
รูปถ่าย :
แนบวุฒิการศึกษา :
resume :
e-mail :

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ที่อยู่ปััจุบัน

บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ข้อมูลครอบครัว :
ชื่อ - สกุล อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
สามี - ภรรยา
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง