ใบสมัครงานพนักงานรายวัน

* = จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายนี้
วันที่สมัคร :  

ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ : * ชื่อ-สกุล :
วัน เดือน ปีเกิด : อายุ :  ปี
น้ำหนัก : ก.ก. ส่วนสูง : ซ.ม.
สัญชาติ : เชื้อชาติ :
ศาสนา :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ออกให้วันที่ : วันหมดอายุ :
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี : บัตรประกันสังคมเลขที่ :
สถานภาพ :  โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง
การรับราชการทหาร :  ผ่าการเกณฑ์ทหารแล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร  อื่นๆ
จบการศึกษาจากโรงเรียน :
วุฒิที่จบ :
รูปถ่าย :
แนบวุฒิการศึกษา :

มีญาตหรือเพื่อนในบริษัทแห่งนี้
ชื่อ-สกุล : แผนก :
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้คือ
ชื่อ-สกุล : เบอร์โทรศัพท์ :

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ประวัติการทำงาน ( เริ่มจากครั้งหลังสุดก่อน ) :
ระบุจำนวนครั้ง :